Wyola vs Northern Cheyenne

Summary: 
Wyola vs Northern Cheyenne
Description: 

Wyola vs Big Horn Championship game 17